Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 31.05.2018

1. Rekisterinpitäjä


Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestö ry,

Linnoittajantie 5 A 14, 00940 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Piiritoimikunnan sihteeri

stm.uusimaa@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestö ry:n toimintaan liittyvät rekisterit:
Henkilöstö- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- jäsentoiminta,

- henkilöstöhallinnon, palkkojen ja palkkioiden hoito sekä

- yhteistyösuhteiden hoito.

5. Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisteri:

Yhdistys kerää ja käsittelee jäsenistön henkilötietoja ainoastaan yhdistyksen omaan sisäiseen käyttöön. Henkilötiedot sisältävät jäsenen nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä jäsenen toimenkuvan jäsenjärjestössä. Muuta henkilötietoa, kuten henkilötunnus tai pankkitilin numero, voi syntyä myös yhdistyksen sisäisessä toiminnassa satunnaisesti mutta kerätty tieto poistetaan, kun sitä ei enää tarvita.

Yhdistys ei kerää eikä käsittele yhdistyksen ulkopuolisia henkilötietoja.

Yhdistys ei kerää eikä käsittele arkaluontoista henkilötietoa.

Henkilöstörekisteri:

Yhdistys kerää toiminnan tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoja:

- nimi,

- osoite,

- puhelinnumero,

- sähköposti,

- organisaatio tai yhteistyötaho,

- henkilötunniste,

- pankkitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään henkilöstöltä ja yhdistyksen jäseniltä henkilökohtaisesti suostumukseen perustuen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uudenmaan piirijärjestö luovuttaa henkilöstön tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille.

Yhdistyksen osoitetiedot ja sääntömääräisten allekirjoittajien tiedot luovutetaan Patentti- ja Rekisterihallitukselle yhdistysrekisteriä varten hallituksen kokoonpanon muuttuessa.

Suomen Työväen Musiikkiliitolle (STM) ja Työväen Sivistysliitolle (TSL) luovutetaan jäsentietoilmoitusten ja kurssitukien haun sekä raportointien yhteydessä yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä kurssille osallistuvien nimet ja sukupuoli.

Teostolle luovutetaan yhdistyksen yhteyshenkilön nimi ja osoitetiedot musiikinkäyttösopimusta varten.

Yhdistyksen käyttämälle pankille luovutetaan kulloisenkin rahastonhoitajan ja allekirjoitusoikeuksilla varustettujen hallituksen jäsenten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.

Verohallinnolle luovutetaan tarvittaessa rahastonhoitajan nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus veroilmoituksen teon yhteydessä Verohallinnon sähköisen palvelun kautta.

Yhdistyksen muiden jäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen omaa suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme manuaalisesti käsiteltävien henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään

lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on pääsy niihin estetty.

B. Digitaaliset tiedot

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme digitaalisesti käsiteltävien henkilötietojesi

luottamuksellisuutta.


Tietokannat, joihin rekisterien tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja

muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat

lukituissa tiloissa. Huolehdimme, että ainoastaan niillä Piirin henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän toimenkuvansa hoitamisen vuoksi on tarpeen.


Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen

käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain, yhdistyslain tai muun soveltuvan

lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan kuitenkin joutua säilyttämään pidempään

kuin edellä on mainittu.

10. Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä saada pääsy omiin

tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteella

stm.uusimaa@gmail.com

Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua, tietojen

täydentämistä ja henkilötietojesi poistamista.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse

osoitteeseen: stm.uusimaa@gmail.com.

Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi

käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi

suostumukseen. Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn

rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi

ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta

sovellettavassa laissa tai yhdistyksen säännöissä säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle

taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai

työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi

soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse

osoitteeseen: stm.uusimaa@gmail.com

Pyyntösi käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä

tietosuojaselostetta.

Tähän selosteeseen on sovellettu Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita: https://www.tietosuoja.fi/fi/