Piirin säännöt

STM:n Uudenmaan piirijärjestö r.y:n säännöt


SÄÄNNÖT

Piirin nimi ja kotipaikka

1 §

Piirin nimi on Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM) Uudenmaan piirijärjestö r.y., jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Piirin toiminta-alue

2 §

Piirin muodostavat ne Suomen Työväen Musiikkiliittoon kuuluvat jäsenyhdistykset, joiden kotipaikka on Suomen Työväen Musiikkiliiton hallituksen piirille määrittelemien alueellisten rajojen sisäpuolella.

Piirin tarkoitus ja toiminta

3 §

Piirin tarkoitus on toimia alueellaan toimivien Suomen Työväen Musiikkiliittoon kuuluvien kuorojen, orkestereiden ja muiden musiikkiryhmien yhdyssiteenä, tukea ja kehittää jäsenistönsä musiikkiharrastukseen liittyvää toimintaa, pyrkiä kohottamaan jäsenyhdistysten taiteellista tasoa sekä edistää Suomen musiikkiharrastustoimintaa Työväen Musiikkiliiton tarkoituksen mukaisesti.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirin tehtävänä on

- edistää musiikkiryhmien perustamista alueellaan sekä ohjata uusia jäsenyhdistyksiä piirin ja Suomen Työväen Musiikkiliiton toiminnan piiriin,

-edistää liiton hallituksen ja jäsenyhdistysten välistä vuorovaikutusta,

-järjestää alueellaan koulutusta, musiikkijuhlia ja muita tapahtumia,

- avustaa mahdollisuuksien mukaan jäsenyhdistyksiä juhlien ja konserttien järjestämisessä.

Jäsenet

5 §

Piirin jäseneksi voi piirihallitus hyväksyä jokaisen Suomen Työväen Musiikkiliittoon kuuluvan jäsenyhdistyksen, jonka kotipaikka on 2§:ssä tarkoitetulla alueella. Piirin varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

Jäsenyhdistys voi olla
- rekisteröity kuoro‐ tai orkesteriyhdistys tai muu vastaava musiikkiryhmä, tai sellaisen rekisteröity kannatusyhdistys
tai

- julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten yhteydessä toimiva oikeuskelpoinen musiikkiryhmä.

Jäsenyhdistys noudattaa toiminnassaan paitsi omiaan, myös piirin sääntöjä ja kokousten päätöksiä sekä suorittaa piirille piirin vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Jäsenmaksut

6 §

Kukin piiriin kuuluva jäsenyhdistys suorittaa jäsenistään piirille kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään piirin vuosikokouksessa.

Piiristä eroaminen ja erottaminen

7 §

Jäsenyhdistys, joka ei maksuvuoden kuluessa ole suorittanut jäsenmaksuja määräaikaan mennessä, voidaan erottaa piirin ja Suomen Työväen Musiikkiliiton jäsenyydestä.

Piiriin kuuluva jäsenyhdistys, joka toiminnallaan vahingoittaa ja vastustaa Suomen Työväen Musiikkiliiton tarkoitusperiä, rikkoo piirin tai liiton sääntöjä, piirin vuosikokouksen tai liiton liittokokouksen tekemiä päätöksiä, voidaan erottaa piirin ja liiton jäsenyydestä.

Erottamispäätöksen piiristä on oikeutettu tekemään piirihallitus neuvoteltuaan Suomen Työväen Musiikkiliiton hallituksen kanssa. Piirihallituksen päätöksellä erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa kirjallisesti piirin vuosikokoukselle 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamispäätöksestä. Piirin vuosikokouksen tulee käsitellä valitus seuraavassa kokouksessaan ja antaa päätöksestään välittömästi tieto asianomaiselle.

8 §

Jäsen voi erota piiristä ja samalla Suomen Työväen Musiikkiliitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Eronneen jäsenen oikeudet ja velvoitteet piiriä kohtaan päättyvät kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä, paitsi niiden maksujen osalta, jotka ovat erääntyneet tai joihin jäsen on määräajaksi sitoutunut.

Jäsen tai jäsenyhdistyksen edustaja ei ole oikeutettu osallistumaan sellaiseen piiriä koskevaan päätöksentekoon, joka tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsen on tehnyt päätöksen eroamisestaan.

Piirin kokoukset

9 §

Piirin vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä piirihallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Piirin ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa piirihallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi, vuosikokouksen päätöksestä tai jos vähintään 1/3 piirin jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä piirin kokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

Ylimääräisen kokouksen kokoonpanoa ja päätösvallan käyttämistä koskevat samat säännöt, kuin on määrätty varsinaisen vuosikokouksen osalta.

10 §

Piirin kokouksen kutsuu koolle piirihallitus vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille sähköisesti lähetettävällä kutsulla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11 §

Vuosikokoukseen on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus valita yksi (1) varsinainen edustaja ja tälle yksi (1) varajäsen.

Täysivaltaisia edustajia ovat ainoastaan piiriin kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenistään valitsemat edustajat. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava kokousedustajansa toimittamalla valtakirja piirihallitukselle kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Jäsenyhdistys vastaa edustajansa/edustajiensa matkakustannuksista ja kokouskustannuksista.

Etäosallistuminen vuosikokoukseen ja äänestäminen siinä on mahdollista teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana, mikäli piirihallitus niin päättää. Piirihallitus päättää myös etäosallistumiseen käytettävistä kanavista ja muista käytännön järjestelyistä. Etäosallistumisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Piirin kokouksessa on Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry:n hallituksen valitsemalla edustajalla, piirihallituksen jäsenillä ja piirin toiminnantarkastajalla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä, jos joku sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §

Piirin vuosikokoukselle aiotut esitykset ja alustukset on lähetettävä kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävän joulukuun 31. päivään mennessä.

13 §

Vuosikokouksen avaa piirin puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt piirin varapuheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

-esitetään piirihallituksen laatima kertomus piirin edellisen toimintakauden toiminnasta sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,

-vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

-käsitellään jäsenyhdistysten ja piirihallituksen esittämät asiat,

-päätetään piirin jäsenmaksun suuruus,

-päätetään puheenjohtajan, piirihallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot,

- hyväksytään piirihallituksen laatima toimintasuunnitelma,

-hyväksytään piirihallituksen laatima talousarvio,

-valitaan piirihallituksen puheenjohtaja,

-valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

-valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

Piirihallitus

14 §

Piirin asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Piirihallituksen jäsenet ja sen puheenjohtajan valitsee piirin vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ym. toimihenkilöt.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet piirihallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Piirihallituksen kokouksista ilmoittaa puheenjohtaja tai sihteeri sähköisesti. Lisäksi voidaan tilanteen niin vaatiessa ilmoittaa kokouksesta henkilökohtaisesti.

15 §

Piirihallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on toisaalla mainittu:

-johtaa piirin toimintaa sen tarkoituksen toteuttamiseksi ja hoitaa sen asioita näiden sääntöjen, yhdistyslain ja piirin kokousten päätösten mukaisesti,

-hoitaa piirin omaisuutta ja varoja ja vastata niistä,

-ottaa vastaan liitolta jäsenyhdistysten suorittamat ja piirin vuosikokouksen päättämät piirin jäsenmaksuosuudet,

-kutsua piirin vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset koolle, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset,

- laatia vuosittain toimintakertomukset ja tilikertomukset ja lähettää niistä jäljennökset piiriin kuuluville jäsenyhdistyksille

- lähettää jäljennös toimintakertomuksesta Suomen Työväen Musiikkiliiton toiminnanjohtajalle,

-hoitaa muut toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät.

Piirihallitus voi siirtää päätäntävaltaansa kuuluvan asian valmistelun asettamalleen toimikunnalle yhdistyslain sen salliessa.

Piirin tilit ja tilien tarkastus

16 §

Piirin toiminta‐ ja tilikausi on kalenterivuosi. Piirihallituksen tulee jättää tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee esittää toiminnantarkastuskertomuksensa piirihallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Piirin nimen kirjoittaminen

17 §

Piirin nimen kirjoittaa piirihallituksen sihteeri yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa tai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä.

Piirin purkaminen

18 §

Mikäli esitys piirin purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa vuosikokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on esityksen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja purkamispäätös on vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä vuosikokouksessa vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Jos piirin vuosikokous on päättänyt piirin purkamisesta, tulee sen varat ja omaisuus luovuttaa Suomen Työväen Musiikkiliitolle, kunnes vastaava piirijärjestö aloittaa toimintansa. Ellei neljän (4) vuoden kuluessa vastaavaa piirijärjestöä ole perustettu, jäävät varat Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry:lle.

Sääntöjen muuttaminen

19 §

Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan piirin vuosikokouksessa, jossa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä. 

Muita määräyksiä


20 §

Muilta osin piirin toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

21 §

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

Säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 17.2.2024 ja ovat astuneet voimaan 5.3.2024.