Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestö ry,
Vanamontie 4 Ee165, 01350 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Piirihallituksen sihteeri
sihteeri@tyovaenmusiikki.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirijärjestö ry:n toimintaan liittyvä jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään silloin kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi, kuten seuraaviin tarkoituksiin:

- jäsentoiminta,

- henkilöstöhallinnon, palkkojen ja palkkioiden hoito sekä

- yhteistyösuhteiden hoito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidystä toiminnan tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoja:

- nimi,

- osoite,

- puhelinnumero,

- sähköposti,

- toimenkuva jäsenjärjestössä.

Muuta henkilötietoa, kuten organisaatio tai yhteistyötaho, henkilötunnus tai pankkitilin numero, voi syntyä myös yhdistyksen sisäisessä toiminnassa satunnaisesti mutta kerätty tieto poistetaan, kun sitä ei enää tarvita.

Yhdistys ei kerää eikä käsittele yhdistyksen ulkopuolisia henkilötietoja.

Yhdistys ei kerää eikä käsittele arkaluontoista henkilötietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään henkilöiltä ja yhdistyksen jäseniltä suostumukseen perustuen joko suoraan tai henkilöä edustavalta toimijalta puhelimitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uudenmaan piirijärjestö luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille.

Yhdistyksen osoitetiedot ja sääntömääräisten allekirjoittajien tiedot luovutetaan Patentti- ja Rekisterihallitukselle yhdistysrekisteriä varten hallituksen kokoonpanon muuttuessa.

Suomen Työväen Musiikkiliitolle (STM) ja Työväen Sivistysliitolle (TSL) luovutetaan jäsentietoilmoitusten, kursseille osallistumisten ja kurssitukien haun sekä raportointien yhteydessä yhteyshenkilön nimi, osoite ja sähköposti. Lisäksi kerätään vapaaehtoisuuteen perustuen kurssiosallistujien sukupuoli, äidinkieli, ikäryhmä ja koulutustiedot, joita ei kuitenkaan yhdistetä henkilötietoihin.

Teostolle luovutetaan yhdistyksen yhteyshenkilön nimi ja osoitetiedot musiikinkäyttösopimusta varten.

Yhdistyksen käyttämälle pankille luovutetaan kulloisenkin rahastonhoitajan ja allekirjoitusoikeuksilla varustettujen hallituksen jäsenten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.

Verohallinnolle luovutetaan tarvittaessa rahastonhoitajan nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus veroilmoituksen teon yhteydessä Verohallinnon sähköisen palvelun kautta.

Yhdistyksen muiden jäsenten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen omaa suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme kaikkien käsiteltävien henkilötietojesi luottamuksellisuutta ja edellytämme tätä myös yhteistyötahoiltamme kuten käyttämältämme rekisteriohjelmalta (FloMembers Oy ).

Tietokannat, joihin rekisterien tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Huolehdimme, että ainoastaan niillä Piirin henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän toimenkuvansa hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain, yhdistyslain tai muiden soveltuvien lakivelvoitteiden perusteella tietoja voidaan kuitenkin joutua säilyttämään pidempään kuin edellä on mainittu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä sekä saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen: sihteeri@tyovaenmusiikki.fi

Pyyntö käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua, tietojen täydentämistä ja henkilötietojen poistamista.

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse

osoitteeseen: sihteeri@tyovaenmusiikki.fi

Pyyntö käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamista sovellettavassa laissa tai yhdistyksen säännöissä säädetyllä perusteella (oikeutettu etu).

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka sijaitsee, katsoessaan, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt sähköpostitse osoitteeseen: sihteeri@tyovaenmusiikki.fi

Pyynnöt käsitellään kuukauden sisällä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tähän selosteeseen on sovellettu Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita: https://www.tietosuoja.fi/fi/


Laatimispäivä 7.9.2023